นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลชมเชย "การเขียนแผนการสื่อสารการตลาด" งาน Green Read with your idea challenge 3 จัดโดยบริษัทปูนซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

SPU Award

โดย Admin Spublog

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ทีม Attention) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน "การเขียนแผนการสื่อสารการตลาด" พร้อมการปฏิบัติจริงภาคสนาม  โครงการ Green Read with your idea challenge 3 จัดโดยบริษัทปูนซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)