SPU : บทความทางวิชาการ : ทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นดัชนีวัด "บัณฑิต" โดย ผศ.รอ.จุฑามาศ สุคนธา อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Life

โดย kanokpong sartsang

SPU : บทความทางวิชาการ : ทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นดัชนีวัด "บัณฑิต"  โดย  ผศ.รอ.จุฑามาศ สุคนธา  อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เครดิต : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ  วันที่ 21 กรกฎาคม 2559