SPU : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม บรรยายพิเศษ “หลักสูตร M.S.CM. Master of Science in Construction Management ดีอย่างไร สำหรับทายาทนักลงทุน” โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

SPU News

โดย kanokpong sartsang

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ“หลักสูตร M.S.CM. Master of Science in Construction Management ดีอย่างไร สำหรับทายาทนักลงทุน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มาเป็นผู้บรรยายรายละเอียดของหลักสูตรM.S.CM.ทั้งแนวทางในการเรียนการสอน ประโยชน์จากการเรียน และการปรับใช้ความรู้เพื่อการทำงานจริง ณ เธียเตอร์ รูม ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน