นางสาวอมรรัตน์ วงศ์ษา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชมเชย ประกวด ภาพถ่าย FACES OF BANGKOK ครั้งที่ 12 จัดโดย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SPU Award

โดย Admin Spublog