นายทินวุฒิ แก้วน่วม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่าย FACES OF BANGKOK ครั้งที่ 12 จัดโดย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SPU Award

โดย Admin Spublog