SPU : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต

SPU News

โดย kanokpong sartsang

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
ชุมชนประะดิษฐ์โทรการซอยพหลโยธิน 47
เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน  วันที่ 10 กรกฎาคม 2559