SPU : ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม "Productivity Improvement" กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ดร.ก่อศักดิ์  อาชวากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บริการวิชาการสู่สังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Productivity Improvement" ให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน" ซึ่ง "Productivity Improvement จะสำเร็จได้ ต้องเริ่มที่ใจของทุกคนในองค์กร" ณ  ห้อง 510  อาคารศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เมื่อเร็วๆนี้