SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฎสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมระบบงานสหกิจศึกษา SPU

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและขอบคุณ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบงานสหกิจศึกษา ของศูนย์สหกิจศึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษาและผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารงานและกิจกรรมต่างๆของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ณ ห้อง 12A02  ชั้น 12  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา