นายธนา กิติศรีวรพันธุ์ นักศึกษาหลักสูตรป.เอก สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554

SPU Award

โดย Admin Spublog