มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบโล่ห์และประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุน “โครงการ…เฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๓”

SPU Award

โดย Admin Spublog