อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับพระราชทานเข็มผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “หนี่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์”

SPU Award

โดย Admin Spublog