มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือก สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3

SPU Award

โดย Admin Spublog