ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลโครงงานดีเด่นในวันสหกิจศึกษาครั้งที่ 3 จำนวน 4 รางวัล 1 รางวัลประเภทโครงงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.โครงงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ 3 รางวัล

SPU Award

โดย Admin Spublog