มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาน้ำประปาดื่มได้ ผ่านเกณฑ์อนามัยโลก โครงการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาผ่านเกณฑ์รับรองน้ำประปาดื่มได้

SPU Award

โดย Admin Spublog