มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบโล่ห์ผู้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบองค์พระพุทธมณฑล สนับสนุนฯ โครงการสร้างทางสร้างธรรม

SPU Award

โดย Admin Spublog