ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแผนประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

SPU Award

โดย Admin Spublog