ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น ในฐานะเป็นผู้อุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554

SPU Award

โดย Admin Spublog