USR มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล SVN Awards ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดใหญ่

SPU Award

โดย Admin Spublog