ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรป.โท-เอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยมระดับชาติ ประจำปี 2556 (สาขาบริหารธุรกิจ)

SPU Award

โดย Admin Spublog