SPU : นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ โดย คุณสุริยะ ธีระวัฒนสาร นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

SPU Professional

โดย kanokpong sartsang

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรม หลักสูตร Tax Junior เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ  ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุริยะ ธีระวัฒนสาร นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยและทีมงาน มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสช่องทางเข้าสู่ตลาดวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ในทางปฏิบัติจากผู้มีประสบการณ์  โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์  คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องคอนเวนชั่น  1-2  ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่ามมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559