SPU : คณะบัญชี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “การบริหารต้นทุนภาคอุตสาหกรรม” โดย คุณนิอร เกาะหมาก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คาลบี้ธนวัชธ์ จำกัด

SPU Professional

โดย kanokpong sartsang

‪‎อ.พรรณทิพย์  อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ ตามโครงการ  เรียนกับตัวจริง  ประสบการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก  คุณนิอร เกาะหมาก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คาลบี้ธนวัชธ์ จำกัด  ให้เกียรติ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  เรื่อง”การบริหารต้นทุนภาคอุตสาหกรรม”  ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี   เวลา  9.00 -12.00 น. ณ ห้อง 9-1005  อาคาร 9 ชั้น 10  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา