SPU : พิธีปัจฉิมนิเทศฯ..ว่าที่บัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมให้โอวาทและบรรยายพิเศษในงานพิธี “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558 ” ว่าที่บัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดอุตสาหกรรมบริการและสายวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา ในหัวข้อ “คิดดี ทำดี สังคมดี” เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การสมัครงาน การทำงานในสายวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสายวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งบัณฑิตได้รับทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง รู้เป้าหมายและสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน)  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
 และนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดพิธี “การแสดงมุฑิตาจิดครูบาอาจารย์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษจำนวน3 ท่าน ได้แก่ คุณอนุชิตชิณณกัณต์ บัวเผื่อน บรรยายในหัวข้อ “มุฑิตาจิตครูบาอาจารย์” คุณเตชธร อายะนันทน์ Fitness Motivator บริษัท GymMates บรรยายในหัวข้อ “ทางลัดสู่ความสำเร็จ” และ คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารอาคาร บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน” เพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รู้จักเคารพและแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป

คลิกชม... http://www.spu.ac.th/news/60241