SPU : พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา ม.ศรีปทุม “การผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" โดย ศ.ดร. สุรพล วิรุฬรักษ์

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรม เรื่อง"การผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. สุรพล วิรุฬรักษ์ อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศัยกภาพให้กับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา