SPU : ม.ศรีปทุม เปิดโครงการ The Teacher Project #2 สานฝัน สู่อาจารย์มืออาชีพ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช   เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ The Teacher Project #2 สานฝัน สู่อาจารย์มืออาชีพ และปฐมนิเทศคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้อง 12A 01 ชั้น 12  อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้การจัดงานโดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม