SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม คว้า 6 รางวัล ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น จากการเข้าร่วมประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 เครื่อข่ายภาคกลางตอนบน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม คว้า 6 รางวัล 
ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น จากการเข้าร่วมประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 เครื่อข่ายภาคกลางตอนบน