การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

SPU calendar

โดย Admin Spublog

โครงการอบรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ (อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ) และศาสตร์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (อดีตรองอธิการบดี มสธ.) ที่พร้อมจะมาถ่ายทอดเรื่องราวและตอบทุกปัญหาอย่างตรงประเด็น เวลา 09.00 - 16.00 น. "Theater Room" ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th