ประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 1

SPU calendar

โดย Admin Spublog

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ จัดโครงการประกวด มารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อเป็นการปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาและเยาวชนมีความรักและความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย และเพื่อฉลองครบรอบการก่อตั้ง 46 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้ถือโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน