SPU : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “กฎหมายแรงงาน” โดย คุณพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุธรณ์ ภาค 3

SPU News

โดย kanokpong sartsang

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยาย ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  ในรายวิชากฎหมายแรงงาน  โดยคุณพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุธรณ์ ภาค 3 ผู้เขียนหนังสือคำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (HRM.)   ณ ห้องเรียน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  ชั้น 11 อาคาร 40ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา