SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ร่วมพัฒนาศักยภาพ บริษัท วีบอน อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด มุ่งสู่จุดหมาย

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ผศ.ดร.วิชิต  อู่อ้น  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.อุทัยรัตน์เมืองแสน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และ อาจารย์นิวัติ  จันทราช ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ให้การต้อนรับ คุณภูมิกิติ  การุณยเลิศ  กรรมการผู้จัดการและทีมงานของบริษัท วีบอน อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด  ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือพร้อมร่วมวางแผนงานและกำหนดทิศทางทางด้านการตลาด ในปี 2559 – 2560  ของบริษัทฯเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ ที่ทำการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ชั้น 11 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา