SPU : คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

SPU News

โดย kanokpong sartsang

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการด้านตลาดแรงงานภาคธุรกิจการบริการในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณสุดาพร แก้ววิเชียร ผู้จัดการอาวุโสแผนกมัคคุเทศก์และฝึกอบรม บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม