SPU : สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม จิตอาสา “ปันความรู้สู่ชุมชน” ศูนย์เด็กเล็กท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี

SPU News

โดย kanokpong sartsang

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.อภิรดี  อำนรรฆมณี  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการห้องสมุดอาสา "ปันความรู้สู่ชุมชน" มอบให้ นางวิภารัตน์  สินธุอารีย์เลขานุการสำนักหอสมุดและทีมบรรณารักษ์ห้องสมุด  นำอุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไปมอบให้กับน้องๆ และร่วมใจจัดมุมหนังสือ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ น้องๆเยาวชน ณ ศูนย์เด็กเล็กท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี และโรงเรียนศรีบางไทร จ.พระนครศรี 
อยุธยา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  งานนี้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกันถ้วนหน้า