SPU : ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ม.ศรีปทุม ปลูกป่าในบึง หาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง

SPU News

โดย kanokpong sartsang

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อคืนผืนป่าในโครงการ “ปลูกป่าในบึง” ภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง (บึงจำรุง) และพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ณ หาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  โดยมี อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ