SPU : คนเก่ง ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ตัวแทนเยาวชนแห่งอนาคต

SPU News

โดย kanokpong sartsang

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอรอุมา วันบัวแดง นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 3 และ นางสาวชุตินันท์ สัตตวุธ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในโอกาสได้รับคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษา SPUKK Young Leader   เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2559  ณ สถาบันพระปกเกล้า แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการฯดังกล่าวได้คัดเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ เพื่อเข้ารับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในการเป็นต้นแบบนักศึกษาที่ดีในอนาคต