นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับทุน IAESTEแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมืองโบโกตาการแข่งขันสอบชิงทุน IAESTE โครงการแลกเปลี่ยน

SPU Award

โดย Admin Spublog