ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลตกแต่งร้านค้ายอดเยี่ยม ระดับสาขา โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ครั้งที่ 3

SPU Award

โดย Admin Spublog