SPU : ม.ศรีปทุม จัดประกวดมารยาทไทย อุดมศึกษา ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการประกวด “มารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาและเยาวชนมีความรักและความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย และเพื่อฉลองครบรอบการก่อตั้ง 46 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้ถือโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
>>> การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสินทรงวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ธนัญฐ์อร ศรีสิทธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม, อาจารย์มานพ อิศรเดช ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร และ อาจารย์ธานิต อัศวะไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีเกณฑ์การตัดสินในท่าการประกวด จำนวน 6 ท่า ดังนี้
1.) ท่า กราบเบญจางค์ประดิษฐ์และกราบผู้ใหญ่ 20 คะแนน
2.) ท่า การถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี 20 คะแนน
3.) ท่า ไหว้ 3 ระดับ 20 คะแนน
4.) ท่า การประเคนสิ่งของแด่พระภิกษุและท่าการรับสิ่งของจากพระภิกษุ 10 คะแนน
5.) ท่า รับของจากผู้ใหญ่ 10 คะแนน
6.) ท่า ส่งของให้ผู้ใหญ่ 10 คะแนน

คลิกชม...http://www.spu.ac.th/news/59285#3