SPU : ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาสหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม ที่ชนะการประกวดผลงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

SPU News

โดย kanokpong sartsang

SPU : ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาสหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม ที่ชนะการประกวดผลงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2558