SPU : สัมมนาวิชาการ "นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ"

SPU News

โดย kanokpong sartsang

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ" โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับท่านวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dek59