SPU : การสร้างงานอย่างมืออาชีพ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน โครงการอบรมการสร้างงานอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์ Assistant Vice President บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างงานแบบมืออาชีพ “FutureScape: Worldwide IT Industry 2016 Predictions” จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ณ ห้อง Theater ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม