SPU : ผู้นำนักศึกษา ม.ศรีปทุม ปฏิวัติ “การรับน้อง” ตามรอยเท้าพ่อ น้อมนำตามแนวพระราชดำริ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายผู้นำ เรียนรู้ ฝึกทำ : ตามรอยเท้าพ่อ” ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับผู้นำนักศึกษา จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจำนวน 10 คณะ เพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมในการวางแผนและหาวิธีเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของ “การรับน้อง” ขึ้นมาใหม่ เพื่อขจัดและลดปัญหาความรุนแรงของการรับน้อง โดยยึดหลักการเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อและน้อมนำเอาแบบอย่างโครงการตามแนวพระราชดำริ ตามหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กับการรับน้องในเชิงสร้างสรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
โดยกิจกรรม “ค่ายผู้นำ เรียนรู้ ฝึกทำ : ตามรอยเท้าพ่อ” ผู้นำนักศึกษาที่เป็นตัวแทนคณะทั้ง 10 คณะภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริของแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น และร่วมกันปล่อยปลากะพงขาว จำนวน 200 ตัว

อีกด้วย   คลิกชม...http://www.spu.ac.th/news/59083#2