ร่วมมือกับเกาหลี

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ดร.วรสรวง  ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมหารือถึงความร่วมมือด้านอี-เลิร์นนิงระหว่าง ม.ศรีปทุม และ Korean Education Canter (KEC)แห่งประเทศไทย