SPU : ร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 9 ม.ศรีปทุม รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

SPU ACADEMIC

โดย kanokpong sartsang

           อาจารย์กุศล  สังขนันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม(คนขวา) ร่วมแสดงความยินดี กับว่าที่ร้อยตรี ศรัณยู โสสิงห์ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน (ระดับปริญญาโท) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ จากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  ที่ผ่านมา