SPU : นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ศึกษาดูงานต่างประเทศ มาเก๊า ฮ่องกง

SPU ACADEMIC

โดย kanokpong sartsang

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ครั้งที่ 4  โดยนำทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่3 และปีที่4 จำนวน 20 คน   เข้าศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559  ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาในการดูงานโครงการแสดงสินค้า(World Event) ในระดับสากล พร้อมชมการจัดแสดงสินค้า ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดระหว่างประเทศ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่สามารถผสมผสานวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติตะวันตกและชนชาติตะวันออกได้อย่างลงตัว รวมทั้งศึกษาถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย และนำมาปรับใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานในอนาคตต่อไป