ค่ายอาสาศรีปทุมร่วมด้วยช่วยกัน "ปลูกต้นไม้ " ลดโลกร้อน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทและชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมค่าอาสาศรีปทุมร่วมด้วยช่วยกัน "ปลูกต้นไม้ " ลดโลก  ร้อน  ณ ชุมชนกระทุ้มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี