มหาลัยไซเบอร์

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฎิบัติหน้าที่แทนประเทศไทย ในที่ประชุมกรรมการอำนวยการก่อตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์อาเซียน ครั้งที่8  ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จากเกาหลีไต้ เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว