ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมทีมโปรโมทชุมชน โครงการ Village to the WORLD

SPU Award

โดย Admin Spublog