SPU : เปิดการอบรมหลักสูตร "Security" รุ่นที่ 1 โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ SIPA

SPU ACADEMIC

โดย kanokpong sartsang

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing อบรมในหลักสูตร "Security" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559  โดยหลักสูตรที่ 1 Security : ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะอบรมภาคทฤษฎีและเน้นภาคปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กรนั้นนอกจากการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เหมาะสม การนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรแล้วนั้น ความตระหนักต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของผู้ใช้งานและพนักงานในองค์กร ก็เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยจากภัย

คุกคามด้านความมั่นคงสารสนเทศ ดังนั้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคนในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ณ   ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น4  อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  http://www.trainingspu.com/15720671/sipa

ทั้งนี้ยังมีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้สนใจอีกหลายหลักสูตร สนใจติตต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการ

โทรศัพท์ 086 352 6860  LINE ID :  trainingspu  อีเมล์  :  sipa.spu@gmail.com

**วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ในแต่ละหลักสูตรและในแต่ละรุ่น จะการปิดรับสมัครก่อนวันอบรม 5 วันทำการและจะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ www.spusipa4.com

1. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซด์ www.spusipa4.com เท่านั้น

2. ผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารกำหนดไว้ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับสมัคร ประกอบด้วย

 1) ใบสมัครอบรม พร้อมลงนามโดยผู้สมัครและ อนุมัติเข้าอบรมจากผู้บังคับบัญชา หรือและ

 2) หนังสือยินยอมให้เข้าอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด

 3) สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ (โดยขีดคร่อมว่า ใช้เพื่อสมัครเข้าอบรมโครงการของ SIPAเท่านั้น)

 4) กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจาณาจากการสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามลำดับและส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน

 และคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่โครงการฯ กำหนด ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุจยพินิจของผู้จัดโครงการ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด