SPU : เพิ่มศักยภาพ “พัฒนาบุคลิกภาพ” นักศึกษาคณะบัญชี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย พันเอกหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล

SPU Professional

โดย kanokpong sartsang

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง        จัดการอบรม เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี" โดย พันเอกหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอบรมสมาคมพัฒนาบุคลิกภาพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย   โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่  18 – 19  กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.00 - 16.00   ณ  อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59