นักศึกษาคณะบัญชี ได้รับ Certificate Microsoft Excel Version 2010 (ผ่านเกณฑ์ 700 คะแนนขึ้นไป จาก 1000 คะแนนเต็ม)

SPU Award

โดย Admin Spublog