เรียนจริงประสบการณ์จริง!!!!!!!

SPU Activity

โดย Admin Spublog

นายฐาปนา สุขวงศ์ หรือ สไปส์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้รับคัดเลือกเป็นพระเอกในละครเวทีสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก เรื่อง "มะมาร่วมใจรีไซเคิลกับตาวิเศษ" โดย สมาคมสร้างสรรค์ไทย(ตาวิเศษ) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และได้ความสนับสนุนของ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งละครรณรงค์เรื่องนี้จัดแสดงทั่วประเทศไทย ซึ่งประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความสำเร็จจากการเรียนจริงประสบการณ์จริง จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม